Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Allbag Tomasz Woźniak z siedzibą w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 87, 34-100 Wadowice, numer NIP 551-250-65-44, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 2. Usługodawca zbiera tylko te dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a użytkownikiem. Dane zbierane są wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w szczególności w/w dane mogą zostać przekazane w celu realizacji umowy operatorom systemów płatności, firmom kurierskim lub spedycyjnym.
 4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu allprints.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach allprints.pl. W przypadkach wskazanych w Regulaminie aktualne dane Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim będą udostępniane innym Użytkownikom, o ile i w zakresie, w jakim będzie to konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej w wyniku Transakcji. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 5. W przypadku zapisania się przez Użytkownika do „Newslettera” , Usługodawca będzie przetwarzał jego dane osobowe w postaci wskazanego adresu e – mail w celu przesyłania ofert marketingowych wyłącznie za zgodą Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do rezygnacji z otrzymywania w/w ofert marketingowych poprzez poinformowanie Usługodawcy o cofnięciu swojej zgody wysłane na adres siedziby Usługodawcy: ul. Lwowskiej 87, 34-100 Wadowice, bądź e – mailem na adres: biuro@allprints.pl
 6. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. W celu umożliwienia przesyłki zamówionych produktów, Usługodawca może przetwarzać także następujące dane osobowe usługobiorcy:
  1. nazwisko i imiona Usługobiorcy,
  2. adres do korespondencji,
  3. adresy elektroniczne Usługobiorcy,
  4. numer telefonu,
  5. PESEL
 9. W celu realizacji umów z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 10. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu, zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do udzielenia informacji przez Usługodawcę o treści przechowywanych danych dotyczących użytkownika, oraz prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych użytkownika. W celu realizacji powyższych uprawnień Usługodawca prosi o kontakt pod adresem e – mail: biuro@allprints.pl
 12. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Usługodawca usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas logowania i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby organów ścigania oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 13. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Allbag Tomasz Woźniak z siedzibą w Wadowicach i za zgodą Użytkownika.
 14. W przypadku uzyskania przez Allbag Tomasz Woźniak z siedzibą w Wadowicach wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług allprints.pl niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Allbag Tomasz Woźniak z siedzibą w Wadowicach może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości
 15. Allbag Tomasz Woźniak z siedzibą w Wadowicach zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Allbag Tomasz Woźniak z siedzibą w Wadowicach zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Allbag Tomasz Woźniak z siedzibą w Wadowicach danych osobowych innemu niż Allbag Tomasz Woźniak z siedzibą w Wadowicach administratorowi danych.
 16. Allbag Tomasz Woźniak z siedzibą w Wadowicach zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Allbag Tomasz Woźniak z siedzibą w Wadowicach zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Allbag Tomasz Woźniak z siedzibą w Wadowicach może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Allbag Tomasz Woźniak z siedzibą w Wadowicach lub też Allbag Tomasz Woźniak z siedzibą w Wadowicach i utrwali wiadomość, że Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem na serwisie allprints.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 17. Allbag Tomasz Woźniak z siedzibą w Wadowicach stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu allprints.pl. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies (Polityka Cookies) dostępna ze strony głównej allprints.pl